Opieka nad dziećmi do lat 3 • Zdrowie • Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich

Zdrowie

wielkość tekstuA-AA+

Opieka nad dziećmi do lat 3

» Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

W dniu 4.04.2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr 45, poz. 235). Ustawa określa cztery formy opieki nad dziećmi: żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania.

ŻŁOBEK, zgodnie z nową ustawą, przestał być zakładem opieki zdrowotnej; obowiązują w nim standardy, które zostały szczegółowo określone w -> rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U.Nr 69, poz. 367).

Opieka pielęgnacyjna i edukacyjna w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, w szczególnych przypadkach 4 lat; do 10 godzin dziennie. Jeden opiekun może zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci.
Żłobek, zgodnie z nową ustawą, może być prowadzony przez gminę, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Podmiot, który utworzył żłobek ustala jego statut oraz wysokość opłaty za pobyt dziecka. W przypadku dużego zainteresowania tą formą opieki gmina może, jeśli posiada środki na ten cel, dofinansować żłobek niepubliczny, przekazując mu dotację celową na dzieci.

KLUB DZIECIĘCY jest nową formą opieki, proponowaną w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Obowiązują w nim standardy określone w -> rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca_2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U.Nr 69, poz. 367).

Opieka pielęgnacyjna i edukacyjna w klubie jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, w szczególnych przypadkach 4 lat; do 5 godzin dziennie. Jeden opiekun może zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci.

Klub dziecięcy, zgodnie z nową ustawą, może być prowadzony przez gminę, osoby fizyczne, osoby prawne, a także przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Podmiot, który utworzył klub dziecięcy ustala jego statut oraz wysokość opłaty za pobyt dziecka. W przypadku dużego zainteresowania tą formą opieki gmina może, jeśli posiada środki na ten cel, dofinansować klub dziecięcy przekazując mu dotację celową na dzieci.

DZIENNY OPIEKUN to osoba fizyczna, która może być zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczeniu usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci - w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki - maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Dziennym opiekunem może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 39 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kandydaci chętni do pełnienia funkcji dziennego opiekuna będą wybierani przez Prezydenta Miasta w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w -> ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).
Ustawa przewiduje, że sprawowanie opieki nad dziećmi będzie się odbywać w domu lub mieszkaniu, do którego dzienny opiekun posiada tytuł prawny.

Zakres programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna został określony w -> rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusz oraz dziennego opiekuna (Dz.U.nr 69, poz. 368).

NIANIA, zgodnie z przepisami ustawy, jest osobą fizyczną sprawującą opiekę na podstawie umowy o świadczeniu usług zwanej "umową uaktywniającą", do której - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego - stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Umowa jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami lub rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne niani opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych - od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (określonego w stosownych przepisach). Rodzice opłacają składkę do ZUS od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia.

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nianię powinien zgłosić zatrudniający ją rodzic. Aby to zrobić, rodzic sam musi być zatrudniony lub świadczyć usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a dziecko nie może jednocześnie być umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym bądź pod opieką dziennego opiekuna.

Niania może sprawować opiekę nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia.
Przepisy dotyczące tej formy opieki wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, tj.1.11.2011r.

>>> Informacja na temat zasad rejestracji, zmian w rejestrze i wykreślania z rejestru żłobka i klubu dziecięcego na terenie miasta Siemianowice Śląskie (format .zip)