Urząd Stanu Cywilnego • Miasto • Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich

Miasto

wielkość tekstuA-AA+

Urząd Stanu Cywilnego

al. Sportowców 1
41-100 Siemianowice Śląskie

tel.: (32) 766-05-20
fax: (32) 766-05-22
e-mail: USC@um.siemianowice.pl

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek : 7.00 - 17.00
wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 14.00
sobota: śluby, rejestracja zgonów: 8.00 - 13.00

KIEROWNIK USC: mgr Grażyna Szulc
ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC: mgr Magdalena Mietła

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2007 roku następuje zmiana w zakresie opłaty skarbowej (Ustawy z dn. 16 listopada 2006 r., Dz.U nr 225, poz. 1635, rozdz. 3, art. 8, ust. 1) Opłatę taką będzie można dokonać wyłącznie gotówką lub bezgotówkowo w kasie Urzędu Miasta lub na jego rachunek:
ING Bank Śląski / Siemianowice Śl.
Nr 96 1050 1214 1000 0010 0150 5823

Do dnia 31 grudnia 2008 r. zapłata opłaty skarbowej może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 r. znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości, których wzór został określony w przepisach obowiązujących od dnia 1 lutego 1995 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
» Katalog usług, które można zrealizować w Urzędzie Stanu Cywilnego Siemianowice Śląskie jest dostępny na platformie SEKAP

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje zdarzenia, które mają miejsce na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
Rejestracja świecka urodzeń, zgonów i małżeństw na terenie podległym naszemu urzędowi rozpoczęła się od miesiąca października 1874 roku, poprzednio obowiązywała rejestracja wyznaniowa.
Obecnie nasz urząd posiada księgi urodzeń, zgonów i małżeństw sporządzonych w Siemianowicach Śląskich i przyłączonych do nich gmin:
- Siemianowice Śląskie
- Huta Laury
- Michałkowice
- Bańgów
- Huta Jerzego
- Siemianowice-Zamek od 1897 roku do nadal
- Bytków od 1913 roku do nadal

Akty stanu cywilnego gminy Bytków od 1874 roku do 1912 roku znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Katowicach.
Księgi stanu cywilnego obejmujące lata od 1874 roku do 1896 roku zostały przekazane do ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO w Katowicach ul. Józefowska 104.

Praca Urzędu Stanu Cywilnego oparta jest przede wszystkim o takie akty prawne jak: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo prywatne międzynarodowe.

Do głównych zadań realizowanych przez USC należy:
1) Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
2) Przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
3) Wydawanie zaświadczeń:
- stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do małżeństw zawieranych przed duchownym;
- obywatelom polskim o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;
- o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku.
4) Przyjmowanie oświadczeń o:
- wstąpieniu w związek małżeński
- wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa;
- uznaniu ojcostwa;
- nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca;
- zmianie imienia (imion) dziecka;
- o zmianie wskazanego przez małżonków nazwiska pierwszego dziecka z małżeństwa;
- pochodzeniu dziecka z małżeństwa;
- powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
5) Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego:
- skróconych;
- zupełnych;
- wielojęzycznych.
6) Wpisywanie wzmianek dodatkowych i przypisków w aktach stanu cywilnego.
7) Transkrypcje aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
8) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonych za granicą
9) Rejestracje do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego niezarejestrowanych w zagranicznych ksiegach stanu cywilnego.
10) Sprostowania oczywistych błędów pisarskich.
11) Wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu wyczekiwania do zawarcia małżeństwa przed upływem terminu ustawowego.
12) Uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego.
13) Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk.
14) Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych do tych ksiąg.
15) Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości z okazji tych jubileuszy.
16) Przyjmowanie w formie protokołu oświadczenia ustnej woli spadkodawcy.

Każda osoba przybywająca do Urzędu Stanu Cywilnego
w celu dokonania jakiejkolwiek czynności prawnej
winna legitymować się dowodem tożsamości.